Passa al contingut principal

Manifest del Pla Comunitari Construïm Ponts sobre la situació de l'ESO a Pont Major

 


VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AL BARRI DE PONT MAJOR I PROPOSTES/ CONSIDERCIONS  DES DEL PLA COMUNITARI CONSTRUÏM PONTS


El Pla Comunitari Construïm Ponts, que engloba el Pla educatiu d’entorn i està ubicat al barri de Pont Major el desenvolupem diferents entitats i serveis constituïts per professionals i veïnatge que treballem i/o vivim al barri de Pont Major i coneixem la seva idiosincràsia, essent-ne la comunitat educativa del territori. 

Davant l’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra en un Centre Integral de Formació Professional, amb el conseqüent tancament progressiu de l’ESO a l’institut Narcís Xifra, volem expressar el sentir de la gent que viu i treballa al barri. Malgrat sabem que la decisió és política, ens sentim en la obligació de traslladar l’anàlisi que  fem de la situació, així com de les propostes i consideracions que caldria tenir en compte per una mirada a llarg termini del futur educatiu dels infants i adolescents del barri. 


VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Com ja vam advertir fa 4 anys, la decisió d’obertura de l’institut de Sarrià de Ter afectava directament l’alumnat del barri de Pont Major escolaritzat a l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà, atès que amb la fugida d’alumnat de fora del municipi es perpetuava l’índex de segregació escolar al barri incrementant-se les ràtios d’alumnes amb necessitats educatives socials (tant a les escoles de primària com a l’institut), si no es prenien mesures de planificació educativa per revertir-ho.  Les mesures adoptades van ser insuficients (no es van obrir adscripció a l’Institut  Narcís Xifra d’escoles del centre de la ciutat, ni es va assegurar una línia d’autobús urbà de Montjuic al Pont Major) i actualment l’ESO de l’Institut Narcís Xifra presenta un índex de segregació i poca inscripció que, ens diuen, és la raó que  porta a la decisió de tancament. 

Reconeixem que la situació que viu l’Institut Narcís Xifra amb un alt índex d’alumnat amb necessitats educatives socials, i de matrícula viva, i sense el reconeixement de centre d’alta complexitat i dels recursos associats, no és la òptima pels alumnes del barri, que a més no troben a l’institut la diversitat tant necessària pel seu desenvolupament educatiu, com la que hi havia hagut anteriorment abans de l’aparició de l’Institut Vall del Llemena de Sant Gregori al 2014 i de l’institut de Sarrià de Ter al 2019.

Tanmateix, l’opció de traslladar l’alumnat de les escoles de Carme Auguet i Fedac Pont Major a l’Institut Jaume Vicens Vives i Institut Carles Rahola és una opció que desplega riscos a mig i llarg termini que cal contemplar. 

L’Institut Narcís Xifra malgrat no és reconegut com a centre d’alta complexitat, acull i ha acollit un alt índex d’alumnat amb necessitats educatives, pel que ha desplegat estratègies d’atenció a la diversitat, oferint als alumnes un acompanyament  personalitzat. 

Paral·lelament, des de l’àmbit socioeducatiu del Pla Comunitari Construïm Ponts de Pont Major, es treballa coordinadament entre els diferents agents del territori (centre educatius, recursos socioeducatius, serveis socials,...) per oferir un suport i acompanyament acadèmic i socio-educatiu d’alumnes de primària i secundària, especialment amb dificultats d’aprenentatge i situacions de vulnerabilitat o risc d’exclusió, per tal de promoure l’èxit escolar i treballar per la igualtat d’oportunitats. 

Els alumnes de contextos desfavorits en etapa secundària presenten més dèficits d’aprenentatge, més mancances en l’acompanyament a l’escolarització i s’hi poden sumar  actituds disruptives, pel que requereixen d’un acompanyament intensiu en la seva escolarització. Sabem que el Departament d’Educació ja desplega els recursos necessaris per treballar la integració de l’alumnat, però també hem de ser honestos i reconèixer que aquesta atenció personalitzada que necessita part de l’alumnat del barri de Pont Major, per bé que es podria fer a l’Institut Narcís Xifra o en instituts amb poques línies d’ESO, es fa més difícil quan el volum de grups d’ESO és molt alt, així com el nombre de professorat a coordinar. 

El passat dimecres 8 de febrer el Departament d’Educació i el Servei Municipal d’Educació van convocar dues reunions per les famílies de Carme Auguet, Fedac Pont Major i Institut Narcís Xifra, per explicar la proposta de cares al curs 2023-2024. En aquestes reunions va ser visible l’oposició per part de les famílies al tancament de l’ESO al barri, així com la preocupació pel futur educatiu del seus fills i filles. Tenen por que l’adaptació i la integració en instituts molt grans i en context allunyat del barri, provoqui més actituds de desafectació dels nens/es de l’escola i menys acompanyament a les famílies i als alumnes, dins els centres acollidors. 

El desplaçament d’aquest alumnat a altres Instituts de la ciutat pot incrementar el fracàs escolar i l’absentisme a secundària, la taxa d’absentisme dels alumnes d’ESO de l’Institut Narcís Xifra actualment és quasi inexistent.

Cal afegir que el barri de Pont Major està fortament vinculat a Sarrià de Ter per proximitat geogràfica, també perquè assisteixen al metge al CAP de Sarrià i al llarg dels anys, s’han anat creant vincles afectius i familiars entre les dues localitats. En les reunions esmentades famílies i professionals van mostrar unànimement que una solució podria ser que els alumnes de les escoles Carme Auguet i Fedac Pont Major també comptessin amb l’adscripció a l’Institut de Sarrià de Ter, un institut proper que no requereix transport i que té unes dimensions i una proximitat que permet mantenir el treball en xarxa del Pla Comunitari amb aquest centre. 

Per tot això, 


PROPOSTES / CONSIDERACIONS 

Ens hagués agradat a les famílies i als professionals del barri ser escoltats abans de prendre la decisió que motiva aquest manifest, una decisió que no ha comptat amb la comunitat educativa del territori. Per tant, volem manifestar aquí les següents propostes i consideracions: 

 1. El tancament de places públiques d’educació obligatòria és, d’entrada, una mesura en contra de les polítiques de no segregació i inclusió escolar signades per l’Ajuntament de Girona. I és, en aquest cas, una pèrdua d’oportunitat per apropar la ciutat de Girona a un dels seus barris més perifèrics. Les polítiques socials i educatives haurien de provocar dinàmiques inclusives i cohesionadores dels territoris, i no pas estigmatitzadores i segregadores. 


 1. Demanem mantenir l’ESO a l’Institut  Narcís Xifra :

  1. Incrementant el nombre d’escoles de primària del centre de la ciutat de Girona que tenen adscripció a l’institut Narcís Xifra,  potenciant la diversitat d’alumnat. Alumnes del centre a la perifèria. Això normalitzaria la diversitat social de l’institut, i no dificulta el desplaçament d’alumnes, ja que tenen transport públic directa. És una dinàmica lenta de canvi de tendència però la més inclusiva de les que es presenten. I dóna també la possibilitat de tenir instituts més petits a la ciutat. 

  2. Limitar places de matricula viva per no incrementar el nombre d’alumnes amb necessitats educatives Mentre les dinàmiques de ciutat que provocaria la proposta anterior no es normalitzin. 

  3. Garantir transport del centre de la ciutat al barri de Pont Major.  


 1. Si es dóna el tancament de l’ESO de l’institut Narcís Xifra i aquest es converteix en Centre Integral de Formació Professional, que les famílies de les escola de Carme Auguet i Fedac Pont Major puguin tenir també com opció l’adscripció a l’Institut de Sarrià de Ter. Sabem que aquesta opció tindrà moltes resistències, polítiques, legislatives i, potser, per part de l’institut acollidor. Tanmateix, si volem realment fer una planificació educativa que combati la segregació escolar, aquesta opció ho afavoreix, doncs l’alumnat trobarà la diversitat que necessita, és un entorn conegut i pròxim,  és un institut no massificat i la proximitat amb la zona de Pont Major permetrà mantenir el treball en xarxa que es ve donant des del Pla Comunitari. 


 1. Si l’alumnat és adscrit a l’institut Jaume Vicens Vives i Institut Carles Rahola, garantir:

  1. Transport escolar pels alumnes dels barri cap als dos instituts.

  2. Monitor d’acompanyament a l’autobús

  3. Professional d’acompanyament a l’escolaritat per aquest alumnat. 

  4. Que les famílies tinguin els punts de germans per poder accedir a l’institut que escullin, com a compensació per no poder inscriure el fill o la filla allà on actualment aquest/a hi té el germà. 


 1. La proposta de que l’Institut sigui un referent de mòduls professionals és, pensem, un  bona proposta per la ciutat i per la comarca. Però cal també que repercuteixi en el barri, sobretot si suposa la pèrdua de la secundària obligatòria. Cal repensar mesures de retorn al territori: adequació i ús del teatre pel barri, facilitació pels joves del barri de la formació professionalitzadora que s’ofereixi, participació en dinàmiques comunitàries del barri.... 


 1. Pels alumnes que es mantinguin a l’Institut Narcis Xifra de 2n, 3er i 4a d’ESO, durant els propers cursos fins a l’extensió definitiva de l’ESO, demanem garanties perquè acabin la seva escolarització secundària amb les mateixes condicions que la resta d’alumnes de la ciutat (optatives, professorat,.. ).


Donat que els objectius estratègics del Departament d’Educació i el Servei Municipal d’Educació fan especial incidència en l’abordatge de la segregació escolar, la prevenció de l’absentisme, l’equitat i la cohesió social i el treball en xarxa i col·laboratiu, considerem que és ara quan aquesta objectius s’han de traduir en decisions valentes i adaptades a les necessitats aquí exposades. 

Malgrat el nombre d’alumnes de les escoles de Carme Auguet i Fedac Pont Major que el proper any cursaran 1er d’ESO és baix ( 33 alumnes de Pont Major que han de cursar 1er d’ESO el curs vivent), cal donar importància al futur d’aquests adolescents i d’aquells que els seguiran, doncs seran els adults que configuraran el futur del barri de Pont Major. 

Girona, 2 de març de 2023

Comentaris